Thông tin tài liệu


Title: Overcoming some limitations of deep neural nets with variational method using Gaussian mixture model and Dropout = Giải quyết một số vấn đề trong mạng nơ-ron bằng phương pháp biến phân sử dụng mô hình trộn Gauss và Dropout
Other Titles: Giải quyết một số vấn đề trong mạng nơ-ron bằng phương pháp biến phân sử dụng mô hình trộn Gauss và Dropout
Authors: Nguyễn Văn Sơn
Advisor: Thân Quang Khoát
Keywords: Mạng nơ-ron; Mô hình trộn Gauss; Dropout
Issue Date: 2021
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về mạng Bay; mạng nơ-ron; thử nghiệm.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/20210
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

36

VIEWS & DOWNLOAD

178

Files in This Item:
Thumbnail
 • 327765-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 120,6 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 327765.pdf
    Restricted Access
  • Size : 816,74 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.