Thông tin tài liệu


Title: Cải tiến mạng nơ-ron nhiều tầng dựa trên cơ chế chú ý cho bài toán nhận dạng văn bản
Authors: Nguyễn Trọng Thái
Advisor: Đinh Viết Sang
Keywords: Mạng nơron; Bài toán nhận dạng văn bản; Mạng nơ-ron sâu (DNN)
Issue Date: 2021
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan lý thuyết về mạng nơ-ron sâu (DNN), mạng nơ-ron tích chập (CNN), mạng nơ-ron hồi tiếp (RNN), mô hình ánh xạ chuỗi sang chuỗi; phương pháp đề xuất; kết quả và đánh giá.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/20239
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

82

VIEWS & DOWNLOAD

217

Files in This Item:
Thumbnail
 • 327786-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 65,92 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 327786.pdf
    Restricted Access
  • Size : 650,08 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.