Thông tin tài liệu


Title: Lựa chọn tối ưu nguồn năng lượng tái tạo cho phát triển hệ thống điện của CHDCND Lào trong tương lai
Authors: Vansyli Vatthana
Advisor: Nguyễn Hoàng Lan
Keywords: Năng lượng tái tạo; Lào; CHDCND Lào
Issue Date: 2021
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về năng lượng tái tạo và quy hoạch hệ thống điện; giới thiệu thực trạng về hệ thống điện Lào và xây dựng mô hình lựa chọn các nguồn năng lượng tái tạo cho phát triển hệ thống điện của CHDCND Lào; phân tích kết quả và đề xuất cơ cấu nguồn điện có tính đến năng lượng tái tạo cho phát triển hệ thống điện của CHDCND Lào đến năm 2030.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/20251
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

41

VIEWS & DOWNLOAD

15

Files in This Item:
Thumbnail
  • 327792.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,21 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.