Thông tin tài liệu


Title: Introduction to Mechanics of Materials: Part I
Authors: Jančo, Roland
Hučko, Branislav
Keywords: Cơ học vật liệu; Đàn hồi
Issue Date: 2017
Publisher: Bookboon learing
Abstract: This book is a pilot course in the Mechanics of Materials (Elasticity and Strength) offered to engineering students throughout the bachelor study.
Description: - Sách được tải miễn phí tại địa chỉ: https://bookboon.com - CC-BY-NC-NC 4.0
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/20323
Link item primary: https://bookboon.com/premium/books/introduction-to-mechanics-of-materials-part-i
Appears in Collections:OER - Kỹ thuật cơ khí; Cơ khí động lực; Hàng không; Chế tạo máy
ABSTRACTS VIEWS

31

VIEWS & DOWNLOAD

51

Files in This Item:
Thumbnail
  • OER000001687.pdf
      Restricted Access
    • Size : 9,52 MB

    • Format : Adobe PDF  • This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons