Thông tin tài liệu


Title: Sản xuất bột hóa
Authors: Lê Quang Diễn
Keywords: Bột giấy; Sản xuất
Issue Date: 2021
Abstract: Khái quát công nghiệp giấy thế giới và Việt Nam, phân loại bột giấy và các phương pháp sản xuất, tính chất và các chỉ tiêu chất lượng của bột giấy; Nguyên liệu sản xuất bột giấy; chuẩn bị nguyên liệu, công nghệ nấu sunfit, kiềm hiện đại; Rửa, sàng chọn và làm sạch bột; Thu hồi hóa chất trong sản xuất bột hóa...
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/20483
Appears in Collections:Bg-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

226

VIEWS & DOWNLOAD

127

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bg0000000080.pdf
      Restricted Access
    • Size : 7,88 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.