Thông tin tài liệu


Title: Tổng hợp chất mầu hệ kẽm tinanat pha tạp bời niken hay coban
Authors: Hà Quang Ánh
Advisor: Lê Xuân Thành
Keywords: Bột màu hóa học; Nghiên cứu; Tổng hợp
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về màu sắc, chất màu làm cho đồ gốm, một số tinh thể nền trong tổng hợp chất màu, phản ứng hóa rắn trong tổng hợp chất màu, phương pháp tổng hợp chất màu, tình hình tổng hợp chất màu trên mạng tinh thể kẽm titanat và chất màu trên nền kẽm titanat. Nội dung, phương pháp nghiên cứu và dụng cụ thiết bị, hóa chất. Kết quả nghiên cứu tổng hợp Zn2TiO4, tổng hợp chất màu trên nền kẽm titanat pha tạp bởi coban hay niken.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Công nghệ vật liệu vô cơ
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2052
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 000000253617.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,84 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.