Thông tin tài liệu


Title: Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng logistics tại Công ty TNHH Giao nhận vận tải Hà Thành - Hanotrans Hải Phòng
Authors: Nguyễn Ngọc Tùng
Advisor: Lê Anh Tuấn
Keywords: Dịch vụ khách hàng; Hải Phòng; Công ty TNHH Giao nhận vận tải Hà Thành - Hanotrans Hải Phòng
Issue Date: 2022
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về chất lượng dịch vụ khách hàng logistics trong doanh nghiệp; phân tích và đánh giá, giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng logistics tại Công ty TNHH Giao nhận vận tải Hà Thành - Hanotrans Hải Phòng.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21541
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

76

VIEWS & DOWNLOAD

27

Files in This Item:
Thumbnail
  • 333562.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,19 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.