Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng chuỗi chức năng mạng ảo hóa (SFC) sử dụng container trên nền tảng OpenStack
Authors: Nguyễn Minh Ngọc
Advisor: Nguyễn Xuân Dũng
Keywords: Mạng ảo; Điện toán đám mây; Nền tảng OpenStack
Issue Date: 2022
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về điện toán đám mây, công nghệ ảo hóa, OpenStack, công nghệ ảo hóa chức năng mạng - Network Function Virtualization (NFV); xây dựng chuỗi chức năng mạng; kết quả đo đạc và đánh giá.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21623
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

22

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
  • 333631.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,74 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.