Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu, tổng hợp, đặc trưng vật liệu nano composite ZnO/chitosan và ứng dụng làm chất hấp phụ xử lý chất màu hữu cơ
Authors: Nguyễn Như Thanh
Advisor: Nguyễn Ngọc Thịnh
Keywords: Vật liệu composite; Vật liệu nano composite ZnO/chitosan
Issue Date: 2022
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về vật liệu nano ZnO, chitin/chitosan, thuốc nhuộm; hóa chất và thực nghiệm; kết quả và thảo luận.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21699
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

75

VIEWS & DOWNLOAD

53

Files in This Item:
Thumbnail
  • 333699.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,41 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.