Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tối ưu môi trường thu sinh khối Tetragenococcus halophilus CH6-2 nhằm tạo chế phẩm khởi động và ứng dụng trong sản xuất nước mắm sử dụng protease
Authors: Vũ Thị Kiều Oanh
Advisor: Lê Thanh Hà
Keywords: Nước mắm; Tetragenococcus halophilus CH6-2; Chế phẩm vi sinh vật
Issue Date: 2022
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về đặc tính của Tetragenococcus halophilus, chế phẩm vi sinh vật và ứng dụng trong sản xuất nước mắm, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thủy phân protein cá bằng enzyme; vật liệu và phương pháp nghiên cứu; kết quả và thảo luận.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21958
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

171

VIEWS & DOWNLOAD

103

Files in This Item:
Thumbnail
  • 334013.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,47 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.