Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu thành phần hóa học và khảo sát hoạt tính sinh học của loài Thông đá (Lycopodium clavatum L.) ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Thành Nam
Advisor: Nguyễn Văn Thông
Keywords: Thực vật; Việt Nam; Thông đá (Lycopodium clavatum L.)
Issue Date: 2023
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về thực vật, tình hình nghiên cứu hóa học và hoạt tính sinh học của cây Thông đá; đối tượng và phương pháp nghiên cứu; kết quả và thực nghiệm.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/22201
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

24

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • 334099.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,25 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.