Thông tin tài liệu


Title: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Authors: Thạc, Bình Cường
Keywords: Cấu trúc dữ liệu; Giải thuật
Issue Date: 2023
Publisher: NXB. Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Cuốn sách trình bày các kiến thức cơ bản về Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, là tài liệu học tập và tham khảo cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin và Truyền thông. Nội dung sách bao gồm: Giới thiệu về cấu trúc dữ liệu; Ngăn xếp (STACK); Đệ qui; Hàm đợi và danh sách nối đơn; Cây; Sắp xếp; Tìm kiếm; Đồ thị và những ứng dụng; Quản lý bộ nhớ
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/22317
Link item primary: https://hust.nxbbachkhoa.vn/cau-truc-du-lieu-va-giai-thuat-b10776.html
ISBN: 9786049502897
Appears in Collections:Bg-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

1328

VIEWS & DOWNLOAD

254

Files in This Item:
Thumbnail
  • E00000000006.pdf
      Restricted Access
    • Size : 189,59 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.