Ths-Công nghệ thông tin (1560)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1560

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Trường Thành;  Advisor : Đỗ Bá Lâm (2023)

 • Tổng quan về dữ liệu đồ thị, các phương pháp biểu diễn, khai thác dữ liệu đồ thị, dự đoán liên kết. Đề xuất mô hình, đánh giá thực nghiệm kiến trúc, xử lý dữ liệu.

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Phan Trung Kiên;  Advisor : Đỗ Phan Thuận (2023)

 • Tổng quan về học sâu để nhận diện người nói tiếng Việt. Cơ sở lý luận, cách tiếp cận và phương pháp tiền xử lý dữ liệu, kiến trúc mô hình. Thí nghiệm và kết quả.

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Thanh Minh;  Advisor : Cao Tuấn Dũng (2023)

 • Tổng quan về bộ cơ sở tri thức dựa trên công nghệ ngữ nghiã về du lịch Việt Nam. Cơ sở lý luận, phương pháp đo lường, phát triển và thực hiện: mô tả vấn đề, kiến trúc hệ thống, xây dựng nền tảng kiến thức về du lịch Việt Nam, xây dựng hệ thống API và ứng dụng web, xây dựng truy vấn bằng SPARQL. Từ đó đi dến kết luận.

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Lê Hải Nam;  Advisor : Nguyễn Kiêm Hiếu (2023)

 • Tổng quan về Dropout biến phân liên tục. Bối cảnh và hiện trạng. Phương pháp luận: Bỏ học biến thể liên tục trong mỗi lớp mạng thần kinh, CDV cho các phương pháp chính quy, phân tích lý thuyết, các biến thể của CVD. từ đó đi đến thực nghiệm và kết luận.

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Văn Giang;  Advisor : Đinh Viết Sangg (2023)

 • Tổng quan về đối tượng và nhận dạng vị trí gắp cho cobot. Các kỹ thuật mạng nơ-ron tích chập, mạng tổng hợp đường dẫn. Thử nghiệm bộ dữ liệu, bộ dữ liệu Cornell, bộ dữ liệu CIM900 từ đó rutsra kết quả và đưa ra kết luận.

 • 347744.pdf.jpg
 • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


 • Authors : Nguyễn, Quang Linh;  Advisor : Phạm, Huy Hoàng (2023)

 • Tổng quan về thuật toán K-means. Bài toán định tuyến Multicast. Các thuật toán bài giải bài toán định tuyến Multicast. Thuật toán K-means giải bài toán định tuyến Multicast. Thử nghiệm: thử nghiệm bằng phương pháp Elbow, thực hiện phân cụm bằng K-means, xây dựng cây Multicast cho từng cụm.

 • 347809.pdf.jpg
 • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


 • Authors : Đặng, Tiến Mạnh;  Advisor : Nguyễn, Khánh Phương (2023)

 • Giới thiệu một số khái niệm, thuật toán Tabu search, các mô hình giao hàng bằng drone. Bài toán định tuyến xe với thời gian phát hành và sử dụng drone tái cung cấp. Thuật toán đề xuất tabu search. Thực nghiệm và đánh giá.

 • 347808.pdf.jpg
 • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


 • Authors : Phạm, Thanh Đức;  Advisor : Nguyễn, Kiêm Hiếu (2023)

 • Tổng quan bài toán trích xuất sự kiện trong văn bản. Mô hình học máy transformer, mô hình ngôn ngữ BERT, mạng nơ ron trên đồ thị. Giới thiệu mô hình đề xuất, thử nghiệm và đánh giá

 • 347807.pdf.jpg
 • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


 • Authors : Nguyễn, Văn Sơn;  Advisor : Huỳnh, Thị Thanh Bình; Ban, Hà Bằng (2023)

 • Tổng quan về bao phủ đối tượng đảm bảo kết nối và kéo dài thời gian sống trong mạng cảm biến không dây và không dây di dộng. Tổng quan về một số thuật toán meta-heuristic. Tối đa hóa thời gian tồn tại của của mạng dựa trên các tồn tại vè phạm vi phủ sóng K trong mạng cảm biến không dây tĩnh. Giảm thiểu số lượng nút được triển khai để báo đám kết nối mạng ý nghĩa trong mạng cảm...