Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Mai Thị Thảo;  Advisor : Lê Thanh Hương (2015)

  • Tổng quan về bài toán tóm tắt văn bản. Các phương pháp tóm tắt văn bản. Xây dựng hệ thống tóm tắt văn bản tiếng việt. Cài đặt ứng dụng

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Văn Thịnh;  Advisor : Lê Thanh Hương (2015)

  • Nêu các phương pháp gợi ý, mô hình hóa các hệ thống gợi ý, một số hệ thống gợi ý điển hình. Các phương pháp gợi ý được cài đặt trong hệ thống. Thực thi hệ thống gợi ý tin tức cho điện thoại di động.

  • Thesis


  • Authors : Đỗ Thanh Long;  Advisor : Nguyễn Quang Hoan (2015)

  • Tổng quan về các phương pháp nhận dạng sinh trắc học, về mạng nơ ron, tình hình nghiên cứu về ứng dụng mạng nơ ron. Biểu diễn vân tay và phương pháp nhận dạng. Hệ thống nhận dạng vân tay sử dụng mạng nơ ron nhân tạo.