Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thị Tý;  Advisor : Hồ Ngọc Vinh (2017)

  • Giới thiệu một số khái niệm, ngôn ngữ chính quy và otomat hữu hạn. Mã của các từ hữu hạn, vô hạn.

  • Thesis


  • Authors : Võ Duy Long;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2004)

  • Giới thiệu tổng quan về mạng, một số kiểu tấn công xâm nhập mạng và hệ phát hịên xâm nhâp mạng đồng thời đưa ra một số phương pháp phát hiện hệ xâm nhập mạng. Đề xuất xây dựng mô hình mạng cho mạng của công an thành phố Hải Phòng

  • Thesis


  • Authors : Phan Anh Phong;  Advisor : Trần Đình Khang (2004)

  • Giới thiệu khái quát về CSDL mờ, biến ngôn ngữ và đại số gia tử, CSDL quan hệ mờ với các giá trị ngôn ngữ đại số quan hệ và các giàng buộc dữ liệu trong CSDl quan hệ mờ chứa các giá trị ngôn ngữ