Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Phạm Chiến Thắng;  Advisor : Lê Thanh Hương (2017)

  • Tổng quan mạng xã hội, bài toán trích rút sự kiện từ mạng xã hội facebook. Các nghiên cứu dựa vào học máy, luật; so sánh đánh giá các phương pháp; trích rút sự kiện Tiếng Việt. Đề xuất mô hình và phương pháp giải quyết bài toán

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thanh Phương;  Advisor : Đặng Văn Chuyết (2004)

  • Trình bày tổng quan về các kỹ thuật an ninh thông tin cho giao thức ICP/IP, các khái niệm tổng quan. Mật mã thông tin và 1 số kỹ thuật mật mã thông tin tiêu biểu, đưa ra các tiêu chí đánh giá các kỹ thuật mật mã nói chung và 1 số kỹ thuật mật mã cụ thể: Kỹ thuật 3DES

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Đức Vũ;  Advisor : Đặng Văn Chuyết (2004)

  • Giới thiệu tổng quan về hệ định danh sinh trắc và định danh vân tay tự động. Tăng cường ảnh vân tay, trích đặc điểm vân tay, Phân loại vân tay, đối sánh vân tay, lựa chọn công nghệ và thiết bị, thiết kế và xây dựng chương trình