Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Đinh Thị Hà Ly;  Advisor : Huỳnh Thị Thanh Bình (2017)

 • Giới thiệu bài toán bao phủ barrier trong mạng cảm biến không dây. Các thuật toán xấp xỉ giải bài toán tối ưu. Giải thuật đề xuất giải bài toán tìm đường xâm nhập có khả năng bị phát hiện nhỏ nhất trong mạng cảm biến không dây mô hình xác suất.

 • Thesis


 • Authors : Đỗ Quốc Bảo;  Advisor : Phạm Huy Hoàng (2017)

 • Tổng quan lý thuyết nhà thông minh. Giới thiệu giao thức mạng UPNP và công nghệ UPNP của Intel. Phát triển xây dựng hệ thống tích hợp dựa trên công nghệ UPNP của Intel; cài đặt chương trình và đánh giá.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đức Nhượng;  Advisor : Vũ Thị Hương Giang (2017)

 • Tổng quan bài toán xác thực trong ứng dụng chính phủ điện tử, hiện trạng giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội ở Việt Nam. Đề xuất mô hình xác thực hai yếu tố trong giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội. Cài đặt và thử nghiệm ứng dụng cung cấp chức năng xác thực hai yếu tố và thông báo ba bên trong giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội.

 • Thesis


 • Authors : Seuanginkeo Lixoon;  Advisor : Nguyễn Thị Thu Trang (2017)

 • Trình bày các lý thuyết liên quan với sự tạo ra chương trình cơ sở dữ liệu cho sử dụng quản lý sự đăng ký và học tập của sinh viên Trường Đại học Souphanouvong, Lào. Xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu mới hỗ trợ quản lý dữ liệu, lưu trữ, sửa đổi và in ra báo cáo tại trường.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Minh Thắng;  Advisor : Nguyễn Hữu Đức (2014)

 • Giới thiệu sơ đồ nguyên lý lưới điện, công nghệ GIS, mục tiêu xây dựng phần mềm quản lý sơ đồ nguyên lý lưới điện trung áp. Hệ điều hành, web server, công cụ phát triển ứng dụng, hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Kiến trúc hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng các module.

 • Thesis


 • Authors : Đào Anh Khoa;  Advisor : Nguyễn Nhật Quang (2014)

 • Đánh giá các thư viện, framework hỗ trợ xây dựng mạng xã hội hiện có. Nêu đặc điểm, chức năng, khả năng của các công nghệ được sử dụng để xây dựng mạng xã hội chia sẻ địa điểm. Trình bày kiến trúc vật lý, giao diện của các chức năng chính của mạng xã hội chia sẻ địa điểm.