Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Vũ Thị Thúy Hoàn;  Advisor : Cao Tuấn Dũng (2014)

  • Tổng quan về ứng dụng ontology trong công nghệ phần mềm và kiểm thử phần mềm. Các nghiên cứu ứng dụng ontology trong việc sinh ca kiểm thử. Xây dựng ontology và minh họa ca kiểm thử phần mềm.

  • Thesis


  • Authors : Phan Thị Thu Hường;  Advisor : Nguyễn Văn Khang (2010)

  • Trình bày các vấn đề tổng quan của đề tài. Kỹ thuật OFDM. Công nghệ Wimax. Ứng dụng OFDM trong hệ thống Wimax và triển khai Wimax tại Việt Nam