Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Ngọc Ánh;  Advisor : Ngô Lam Trung (2015)

  • Tổng quan về đám mây điểm ảnh. Thư viện xử lý ảnh PCL. Một số thuật toán phân vùng đối tượng. Xây dựng và cài đặt thử nghiệm.

  • Thesis


  • Authors : Lưu Trọng Đại;  Advisor : Thân Quang Khoát (2017)

  • Cơ sở lý thuyết về học máy, ngữ nghĩa ẩn, mô hình xác suất và chủ đề, một số thuật ngữ, kí hiệu. Mô phình PLSA phân tích ngữ nghĩa ẩn trong văn bản. Thực nghiệm và đánh giá dữ liệu, perplexity,...

  • -


  • Authors : Bùi Thanh Khải;  Advisor : Trương Thị Diệu Linh (2018)

  • Giới thiệu công nghệ mạng SDN. Mạng SDN tích hợp với mạng IP. Xây dựng và triển khai mạng SDN-IP cho cơ quan Bộ Công an.