Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Xuân Thịnh;  Advisor : Vũ Thị Hương Giang (2015)

  • Giới thiệu bài toán xét duyệt hồ sơ tín dụng thẻ FLC, giải pháp trí tuệ nghiệp vụ và ứng dụng trong lĩnh vực ngân hàng. Mô hình xây dựng cây quyết định. Xây dựng ứng dụng web hỗ trợ ra quyết định xét duyệt hồ sơ tín dụng FLC.

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Xuân Thịnh;  Advisor : Trần Đình Khang (2005)

  • Trình bày tổng quan hệ mờ, mạng nơron nhân tạo, tích hợp mạng nơron và hệ mờ, ứng dụng hệ suy diễn mờ trên cơ sở mạng thích nghi trong bài toán phân lớp