Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Xuân Thịnh;  Advisor : Vũ Thị Hương Giang (2015)

  • Giới thiệu bài toán xét duyệt hồ sơ tín dụng thẻ FLC, giải pháp trí tuệ nghiệp vụ và ứng dụng trong lĩnh vực ngân hàng. Mô hình xây dựng cây quyết định. Xây dựng ứng dụng web hỗ trợ ra quyết định xét duyệt hồ sơ tín dụng FLC.

  • Thesis


  • Authors : Mai Thị Thảo;  Advisor : Lê Thanh Hương (2015)

  • Tổng quan về bài toán tóm tắt văn bản. Các phương pháp tóm tắt văn bản. Xây dựng hệ thống tóm tắt văn bản tiếng việt. Cài đặt ứng dụng

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Mạnh Hùng;  Advisor : Tạ Hải Tùng (2014)

  • Tổng quan về hệ thống giao thông thông minh. Các giải pháp dự đoán và chống tắc nghẽn giao thông. Tìm hiểu và phân tích giải thuật phát hiện tắc nghẽn giao thông dựa trên vị trí các phương tiện. Cài đặt thử nghiệm và đánh giá giải thuật.