Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Vũ Minh Tâm;  Advisor : Vũ Tuyết Trinh (2014)

 • Nêu cấu trúc và nguyên lý hoạt động của hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Những yếu tố, thành phần ảnh hưởng hiệu và quy trình tối ưu hiệu năng hệ cơ sở dữ liệu. Đánh giá và thực nghiệm hiệu năng của hệ thống trước và sau khi tối ưu.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hồng Phương;  Advisor : Nguyễn Kim Anh (2009)

 • Tổng quan về khai phá dữ liệu, luật kết hợp, các vấn đề về phát hiện luật kết hợp trong cơ sở dữ liệu. Giới thiệu luật kết hợp cơ bản, mở rộng; sử dụng FP-tree phát hiện các tập mục thường xuyên. Thử nghiệm phát hiện luật kết hợp với thuật toán Apriori, nhờ xây dựng FP-tree, nhờ phân vùng. Đưa ra các hướng phát triển.

 • Thesis


 • Authors : Phạm Thị Thu Hoài;  Advisor : Nguyễn Nhật Quang (2009)

 • Tổng quan khai phá dữ liệu, mô tả dữ liệu cho việc khai phá, các mô hình khai phá. Phân tích bài toán về hiện trạng hệ thống cơ sở dữ liệu giao dịch khách hàng của Viettel, yêu cầu phát hiện tri thức và dự đoán. Nêu công cụ cài đặt và môi trường thử nghiệm, sơ đồ kiến trúc tổng thể của hệ thống, các thí nghiệm và đánh giá kết quả.

 • Thesis


 • Authors : Bùi Minh Cường;  Advisor : Nguyễn Văn Long (2009)

 • Tổng quan về tóm tắt ngữ nghĩada dữ liệu đối với cơ sở dữ liệu quan hệ, lý thuyết tập mờ. Một số phương pháp tóm tắt dữ liệu sử dụng lý thuyết tập mờ. Phương pháp sản sinh phân cấp tóm tắt. Cài đặt và thử nghiệm, đưa ra hướng phát triển.