Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Minh Thắng;  Advisor : Nguyễn Hữu Đức (2014)

  • Giới thiệu sơ đồ nguyên lý lưới điện, công nghệ GIS, mục tiêu xây dựng phần mềm quản lý sơ đồ nguyên lý lưới điện trung áp. Hệ điều hành, web server, công cụ phát triển ứng dụng, hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Kiến trúc hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng các module.

  • Thesis


  • Authors : Vũ Thị Thúy Hoàn;  Advisor : Cao Tuấn Dũng (2014)

  • Tổng quan về ứng dụng ontology trong công nghệ phần mềm và kiểm thử phần mềm. Các nghiên cứu ứng dụng ontology trong việc sinh ca kiểm thử. Xây dựng ontology và minh họa ca kiểm thử phần mềm.