Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thị Hiền;  Advisor : Nguyễn Đức Nghĩa (2014)

  • Giới thiệu bài toán định tuyến tối ưu trong mạng máy tính. Bài toán định tuyến tối ưu đơn đích và các hướng tiếp cận phát triển thuật toán giải. Giải thuật di truyền giải bài toán định tuyến đơn đích tối ưu với mục tiêu gộp. Cài đặt và thực nghiệm.

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thùy Linh;  Advisor : Ngô Lam Trung (2016)

  • Giới thiệu một số khái niệm robot dịch vụ, các phương pháp giải quyết và các công cụ tiếp cận bài toán bao phủ. Phương pháp giải quyết bài toán bao phủ. Lý thuyết và phát triển thuật toán MSTC. Cài đặt và thử nghiệm các thuật toán MSTC.

  • Thesis


  • Authors : Vũ Trường Sơn;  Advisor : Trần Đình Khang (2014)

  • Nêu lý thuyết, các thuật toán, các bước phân tích, thiết kế để xây dựng một hệ thống chẩn đoán bệnh dựa trên luật mờ. Đánh giá khả năng xử lý, tính toán chính xác của hệ thống. Đưa ra những kết quả đã đạt được, những tồn đọng và định hướng phát triển.