Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Dương Văn Thăng;  Advisor : Nguyễn Quốc Trung (2015)

 • Giới thiệu cá bộ lọc số và bank lọc số. Mã hóa băng con (SBC). Mô hình và thiết kế cho hệ thống mã hóa băng con (SBC) đa kênh. Kết quả mô phỏng bằng phần mềm Matlab và những đánh giá

 • Thesis


 • Authors : Đàm Thị Huyền;  Advisor : Nguyễn Hữu Phát (2015)

 • Nghiên cứu, đánh giá tình hình và xu hướng ứng dụng giải pháp M2M trên thế giới. Các giải pháp kỹ thuật M2M. Phát triển ứng dụng M2M ở Việt Nam. Thuật toán JPEG 2000. Mô phỏng thuật toán JPEG2000 trong mạng WSNs bằng Matlab.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Lực;  Advisor : Trương Thu Hương (2015)

 • Tổng quan về QoS và các mô hình hoạt động, khuyến nghị của 3GPP về QoS cho mạng IP/MPLS di động. Thiết kế QoS cho mạng IP/MPLS. Thiết kế và triển khai QoS cho mạng IP/MPLS của vinaphone.

 • Thesis


 • Authors : Lê Minh Trọng;  Advisor : Nguyễn Hữu Thanh (2015)

 • Tổng quan 3GPP LTE và lộ trình tiến lên 4G. Truy nhập vô tuyến trong LTE. Các thủ tục truy nhập. Lập biểu phụ thuộc kênh. Thuật toán lập biểu DRRF và kết quả mô phỏng.