Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Hữu Mạnh;  Advisor : Hồ Anh Túy (2014)

  • Tổng quan về truyền hình giao thức internet (IPTV). Khái niệm và lịch sử hình thành phân hệ đa phương tiện IP (IMS). Công nghệ IPTV trên nền IMS-NGN. Tình hình phát triển IPTV Việt Nam.

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Hải Cường;  Advisor : Nguyễn Xuân Dũng (2014)

  • Trình bày xu hướng phát triển công nghệ và dịch vụ của các mạng di động. Mô hình cấu trúc mạng 4G. Dịch vụ và chất lượng dịch vụ trong mạng 4G. Lộ trình tiến lên mạng thông tin di động thế hệ thứ 4 cho mobifone, quy hoạch mạng tại TP Hồ Chí Minh.