Thông tin tài liệu


Title: Tác động của năng lực động tới kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam
Authors: Đào Trung Kiên
Advisor: Nguyễn Danh Nguyên
Lê Thị Thu Hà
Keywords: Kinh doanh
Issue Date: 2023
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan nghiên cứu về năng lực dộng và kết quả kinh doanh. Cơ sở lý luận về năng lực động và quan hệ giữa năng lực động với kết quả kinh doanh. Giới thiệu mô hình nghiên cứu, kết quả nghiên mối quan hệ giữa năng lực động và kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/24265
Appears in Collections:Ts-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

19

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.