Thông tin tài liệu


Title: PC Assembly Language
Authors: Paul A., Carter
Keywords: Khoa học máy tính; Lập trình máy tính; Ngôn ngữ lập trình Assembly
Issue Date: 2019
Publisher: Self-publishing
Abstract: Cuốn sách này có nội dung bao quát về lắp ráp giao tiếp và mã C, do đó có thể được các lập trình viên C muốn tìm hiểu về cách hoạt động của C. Tất cả các ví dụ đều sử dụng trình biên dịch NASM (Netwide) miễn phí. Hướng dẫn này chỉ đề cập đến việc lập trình ở chế độ được bảo vệ 32 bit và yêu cầu trình biên dịch chế độ được bảo vệ 32 bit. Có thể sử dụng sách và ví dụ trên hệ điều hành 64-bit; tuy nhiên, các chương trình sẽ chạy ở chế độ 32 bit và không thể sử dụng bất kỳ chức năng 64 bit nào.
Description: Ebook miễn phí tại trang https://www.dbooks.org
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/24954
Link item primary: https://www.dbooks.org/pc-assembly-language-1533/
Appears in Collections:OER - Công nghệ thông tin; Công nghệ giáo dục
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • OER000003218.pdf
      Restricted Access
    • Size : 905,99 kB

    • Format : Adobe PDF  • This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons