Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • -


  • Authors : Nguyễn Văn Cảnh;  Advisor : Nguyễn Ngọc Văn (2020)

  • Tổng quan hệ thống thông tin di động, các công nghệ trong mạng thông tin di động; các công nghệ quan trọng trong D2D; tối ưu tài nguyên vô tuyến khi tăng cường D2D trong mạng V2V.

  • -


  • Authors : Hà Minh Vũ;  Advisor : Trương Thu Hương (2020)

  • Tổng quan về mạng IoT; phòng chống tấn công vào lớp ứng dụng trong mạng IoT; xây dựng mô hình thực nghiệm và đánh giá.