Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thế Thắng;  Advisor : Nguyễn Quốc Trung (2013)

  • Giới thiệu về kỹ thuật OFDM; lý thuyết về kỹ thuật OFDM; tổng quan về kênh vô tuyến; một số vấn đề liên quan đến hệ thống OFDM; ứng dụng của OFDM trong truyền hình số mặt đất DVB-T; chương trình mô phỏng OFDM trong truyền hình kỹ thuật số DVB-T.

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Văn Chiến;  Advisor : Nguyễn Văn Khang (2013)

  • Giới thiệu về hệ thống OFDM, ảnh hưởng của kênh vô tuyến dẫn đến truyền tín hiệu. Ứng dụng kỹ thuật OFDM trong truyền hình số DVB. Mô phỏng hệ thống OFDM.