Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Phan Việt Anh;  Advisor : Trần Thị Ngọc Anh (2015)

  • Tổng quan về chuyển mạch nhãn đa giao thức tổng quát GMPLS. Tổng quan về khôi phục mạng. Khôi phục lớp đa lớp trong mạng GMPLS. Đánh giá hiệu năng khôi phục của mạng GMPLS.

  • Thesis


  • Authors : Trần Quang Hùng;  Advisor : Ngô Hồng Sơn (2012)

  • Trình bày cơ sở lý thuyết của đề tài. Các vấn đề của TCP trong các mạng OBS. Mô phỏng và kết quả đạt được.