Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Hoàng Ngọc Toàn;  Advisor : Trần Minh Trung (2016)

  • Tổng quan về cơ sở dữ liệu đa phương tiện. Giới thiệu hệ quản trị cơ sở dữ liệu đa phương tiện. Xây dựng hệ thống Trung tâm Tích hợp dữ liệu đa phương tiện tỉnh Bắc Ninh

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Trí Phương;  Advisor : Nguyễn Thành Chuyên (2016)

  • Giới thiệu thông tin vệ tinh và truyền dẫn quan trong không gian tự do-FSO. Mô tả hệ thống truyền dẫn quan trong không gian tự do FSO. Kênh truyền, các yếu tố thời tiết và ảnh hưởng của chúng lên tín hiệu. Tính toán chi tiết ảnh hưởng của kênh truyền lên tín hiệu