Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Trần Văn Phú;  Advisor : Phạm Ngọc Nam (2017)

  • Tổng quan các thế hệ thông tin di động. Mô hình cấu trúc và các công nghệ sử dụng trong mạng 4G. Triển khai 4G trên thế giới và ứng dụng triển khai tại Việt Nam.