Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • -


 • Authors : Nguyễn Trần Hiếu;  Advisor : Nguyễn Ngọc Văn (2018)

 • Hệ thống mạng LTE và vấn đề sử dụng địa chỉ IP. Giao thức thế hệ mới IPv6 và tình hình triển khai. Giải pháp chuyển đổi sang IPv6 cho mạng LTE và đánh giá hiệu năng.

 • -


 • Authors : Nguyễn Anh Tú;  Advisor : Trương Thu Hương (2018)

 • Tổng quan internet of things. Hệ thống IoT so sánh, đánh giá các kiến trúc của IoT và các lựa chọn về phần cứng, giao thức sử dụng trong các hệ thống IoT. Xây dựng hệ thống IoT trình bày cách thức xây dựng hệ thống IoT và ứng dụng vào hệ thống vườn rau tự động.

 • -


 • Authors : Vũ Ngọc Diễn;  Advisor : Nguyễn Xuân Quyền (2018)

 • Lý thuyết kỹ thuật siêu cao tần. Lý thuyết bộ lọc tần số. Hốc cộng hưởng và phương pháp suy hao chèn. Thiết kế và mô phỏng bộ lọc hốc cộng hưởng.

 • -


 • Authors : Trần Thu Hương;  Advisor : Hoàng Phương Chi (2018)

 • Tổng quan về bộ lọc quang. Tinh thể quang tử - photonic crystal. Thiết kế bộ lọc tinh thể quang tử.