Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • -


  • Authors : Bùi Công Sơn;  Advisor : Nguyễn Văn Khang (2019)

  • Tổng quan sự phát triển từ mạng 1G đến mạng 5G. Mạng máy thông tin di động 4G. Giải pháp tối ưu tham số vùng phủ sóng cho mạng 4G của VIETTEL

  • -


  • Authors : Tạ Minh Trí;  Advisor : Ngô Hồng Sơn (2018)

  • Tổng quan về software-defined networking, ứng dụng của SDN. Ứng dụng thuật toán Girvan-Newman vào trong mạng SDN. Mô phỏng và kết quả thử nghiệm.