Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Danh Tuyến;  Advisor : Đặng Quang Hiếu (2014)

  • Tổng quan về công nghệ LTE. Kiến trúc hệ thống LTE theo tiêu chuẩn 3GPP. Kiến trúc giao diện vô tuyến LTE. Ứng dụng OFDMA trong LTE.

  • Thesis


  • Authors : Chu Thế Huy;  Advisor : Nguyễn Văn Đức (2013)

  • Trình bày các cách tiếp cận đối với thông tin dưới nước. Đặc tính kênh thông tin dưới nước. Khảo sát đặc điểm vùng biển Việt Nam. Phần mềm tính toán suy hao kênh truyền dưới nước