Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Đức Trọng;;  Advisor : Nguyễn Hữu Trung (2016)

  • Giới thiệu về hệ thống truyền hình số HDTV. Nghiên cứu các công nghệ và kỹ thuật nén dùng trong HDTV.Truyền dẫn phát sóng tín hiệu truyền hình HDTV theo tiêu chuẩn DVB và công nghệ mạng đơn tần SFN. Tình hình phát triển HDTV tại Việt Nam, tình hình triển khai số hóa truyền hình tại Việt Nam và kết quả đo kiểm thực tế theo tiêu chuẩn DVB-T2.

  • Thesis


  • Authors : Trần Thành Nam;  Advisor : Nguyễn Hữu Thanh (2016)

  • Tổng quan mạng ICN. Các cơ chế thực thi bộ nhớ đệm trong ICN. Thực nghiệm và đánh giá kết quả các cơ chế cho mạng hướng đến nội dung.