Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Vũ Xuân Ngọc;  Advisor : Hồ Anh Túy (2004)

  • Trình bày so sánh các công nghệ và mô hình mạng VPN. Kiến trúc chuyển mạch nhãn đa giao thức MPLS, cơ chế hoạt động của MPLS trên nền IP. Kiến trúc MPLS/VPN, phương án triển khai MPLS/VPN trên hạ tầng mạng VNN. Giải pháp triển khai các mô hình mạng cho khách hàng.

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Hồng Tân (2004)

  • Giới thiệu về mạng quang có khả năng WDM, những vấn đề về DWDM, các nội dung của IP over WDM, điều khiển mạng IP over WDM, điều khiển lưu lượng IP over WDM