Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thế Thắng;  Advisor : Nguyễn Quốc Trung (2013)

  • Giới thiệu về kỹ thuật OFDM; lý thuyết về kỹ thuật OFDM; tổng quan về kênh vô tuyến; một số vấn đề liên quan đến hệ thống OFDM; ứng dụng của OFDM trong truyền hình số mặt đất DVB-T; chương trình mô phỏng OFDM trong truyền hình kỹ thuật số DVB-T.