Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Trương Văn Bình;  Advisor : Đặng Quang Hiếu (2015)

  • Tổng quan thiết kế bộ xử lí băng gốc trong thông tin số, kênh điện li cao tần, các đặc trưng của hệ thống vô tuyến kênh HF. Thuật toán giảm nhiễu tiếng nói trong máy HF. Thông số đặc trưng theo chuẩn MIL-STD-188-110. Nêu các thuật toán máy thu. Triển khai hệ thống 39 sóng mang trên Simulink.

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Bình Dương;  Advisor : Nguyễn Hữu Trung (2012)

  • Giới thiệu chung về kỹ thuật trải phổ. Các hệ thống CDMA đa sóng mang. Một số hướng nghiên cứu về các hệ thống thông tin trải phổ.