Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Lê Thị Mai Lan;  Advisor : Nguyễn Vũ Sơn (2012)

 • Trình bày khái quát chung về hệ thống thông tin vô tuyến. Tổng quan chung về công nghệ OFDM. Nguyên lý xử lý tín hiệu của kỹ thuật OFDM. Đồng bộ trong hệ thống OFDM. Ứng dụng OFDM trong hệ thống viễn thông.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Cẩm Vân;  Advisor : Trần Ngọc Lan (2011)

 • Trình bày tổng quan về mạng thông tin di động GSM. Quy trình thực hiện tối ưu hóa vùng phủ sóng của mạng thông tin di động GSM. Các chỉ tiêu chất lượng hệ thống. Tối ưu hóa mạng Vinaphone tại tỉnh Thái Bình.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Cẩm Vân;;  Advisor : Trần Ngọc Lan (2011)

 • Trình bày tổng quan về mạng thông tin di động GSM. Quy trình thực hiện tối ưu hóa vùng phủ sóng của mạng thông tin di động GSM. Các chỉ tiêu chất lượng hệ thống. Tối ưu hóa mạng Vinaphone tại tỉnh Thái Bình.

 • Thesis


 • Authors : Khav Sopheap;  Advisor : Đoàn Nhân Lộ (2009)

 • Giới thiệu chung về mạng GSM. Kỹ thuật CDMA băng rộng W-CDMA. Tổng quan về mạng di động 3G và internet. Khả năng triển khai W-CDMA ở Cămpuchia.

 • Thesis


 • Authors : Lê Hồng Giang;  Advisor : Phan Hữu Huân (2010)

 • Trình bày tổng quan mục tiêu thiết kế hệ thống LTE. Truy nhập vô tuyến, kiến trúc giao diện vô tuyến và lớp vật lý trong LTE. Các thủ tục truy nhập LTE, phát triển kiến trúc hệ thống SAE. Đánh giá hiệu năng và quỹ đường truyền LTE

 • Thesis


 • Authors : Đỗ Tiến Trung;  Advisor : Lê Chí Quỳnh (2010)

 • Trình bày cấu hình mạng thông tin di động trong môi trường mạng hỗn hợp 2G/3G. Phân tích các vấn đề kỹ thuật và các công cụ hỗ trợ tối ưu chất lượng mạng thông tin di động 3G. Xây dựng hàm mục tiêu của tối ưu. Xây dựng các bước thực hiện tối ưu 3G. Quá trình đo kiểm và phân tích kết quả thực tế