Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thái Bình;  Advisor : Nguyễn Đức Minh (2013)

 • Tổng quan về kiểm định hình thức phần cứng; Kiểm chứng hình thức; Phát triển chương trình tạo ROBĐ mạch LOGIC biểu diễn bằng FCK.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Ngọc Loan;  Advisor : Trương Thu Hương (2013)

 • Giới thiệu tổng quan về mạng xanh, mạng NGN, lưu lượng và mô hình lưu lượng trong mạng IP core, các phương pháp tiết kiệm năng lượng trong mạng IP core.

 • Thesis


 • Authors : Cung Văn Ngọc;  Advisor : Đặng Văn Chuyết (2012)

 • Giới thiệu lý thuyết âm thanh và tiếng nói. Lý thuyết nhận dạng tiếng nói. Nhân dạng người nói bằng mạng nơ ron nhân tạo. Xây dựng mô hình nhận dạng người nói bằng mạng nơ ron nhân tạo.

 • Thesis


 • Authors : Trần Văn Trường;  Advisor : Ngô Hồng Sơn (2012)

 • Trình bày tổng quan về mạng quang WDM. Định tuyến và gán bước sóng trong mạng quang. Mô tả giải pháp và triển khai lập trình mô phỏng. Các kết quả và kiến nghị.

 • Thesis


 • Authors : Phạm Hải Bình;  Advisor : Trần Đỗ Đạt (2013)

 • Trình bày tổng quan về âm thanh; Xây dựng CSDL âm thanh; Phân tích đặc trưng âm học; Mô hình phân loại; Xây dựng hệ thống phân loại âm.