Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Tiến Dũng;  Advisor : Nguyễn Quốc Trung (2011)

  • Trình bày tổng quan về công nghệ Wimax. Kỹ thuật điều chế OFDM. Kỹ thuật OFDM trong Wimax. Chương trình mô phỏng hệ thống OFDM.

  • Thesis


  • Authors : Vũ Quang Hưng;  Advisor : Trương Thu Hương (2011)

  • Trình bày các vấn đề về mạng viễn thông. Kiến trúc IMS. IPTV trên IMS trên IMS và thực tế triển khai tại VNPT. Mô phỏng IMS và kết quả. Tổng kết và hướng phát triển

  • Thesis


  • Authors : Trần Quốc Tuấn;  Advisor : Hoàng Phương Chi (2011)

  • Trình bày tổng quan về mạng băng rộng. Giới thiệu về mạng Wimax. Các kỹ thuật nền tảng của Wimax. Nghiên cứu triển khai tích hợp công nghệ Wimax cho hệ thống thông tin biển và đảo.