Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Đào Xuân Hoàng;  Advisor : Nguyễn Ngọc Văn (2015)

  • Tổng quan hệ thống thông tin di động. Công nghệ truyền thông D2D trong hệ thống LTE-A. Tối ưu cấp phát tài nguyên D2D trong hệ thống LTE-A.