Search

Current filters:Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Trịnh Quang Đăng;  Advisor : Nguyễn Quốc Trung (2006)

  • Trình bày tổng quan về công nghệ MPLS. Công nghệ chuyển mạch MPLS. Những vấn đề kỹ thuật trong MPLS. Ứng dụng MPLS và mạng riêng ảo VPN. Đánh giá công nghệ MPLS và hướng phát triển của đề tài.

  • Thesis


  • Authors : Phan Thanh Sơn;  Advisor : Nguyễn Quốc Trung (2006)

  • Trình bày kiến trúc mạng thế hệ sau - NGN. Các giao thức báo hiệu trong mạng NGN. Công nghệ chuyển mạch mềm. Chiến lược phát triển mạng NGN của VNPT. Ứng dụng mạng NGN của VNPT tại Việt Nam.