Search

Current filters:
Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Lê Thị Mai Lan;  Advisor : Nguyễn Vũ Sơn (2012)

  • Trình bày khái quát chung về hệ thống thông tin vô tuyến. Tổng quan chung về công nghệ OFDM. Nguyên lý xử lý tín hiệu của kỹ thuật OFDM. Đồng bộ trong hệ thống OFDM. Ứng dụng OFDM trong hệ thống viễn thông.