Search

Current filters:



Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


  • Authors : Phan, Mạnh Hùng;  Advisor : Phạm, Ngọc Nam (2012)

  • Trình bày các vấn đề tổng quan. Nghiên cứu về FPGA. Nghiên cứu về tái cấu hình từng phần. Nghiên cứu về NOC. Thiết kế tái cấu hình trên mô hình NOC trên FPGA. Kết quả thực hiện mô phỏng tái cấu hình NOC trên FPGA.

  • Thesis


  • Authors : Lý Thu Phương;  Advisor : Đặng Quang Hiếu (2012)

  • Trình bày về OFDM. Hệ thống MIMO. Hệ thống MIMO - OFDM. Mô phỏng hệ thống MIMO - OFDM