Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Bùi Thị Hoa;  Advisor : Hồ Anh Túy (2010)

  • Trình bày tổng quan hệ thống IPTV. Các vấn đề kỹ thuật của IPTV. Thiết kế hệt thống IPTV. Đánh giá tương lai phát triển của IPTV

  • Thesis


  • Authors : Bùi Thị Hoa;  Advisor : Hồ Anh Túy (2010)

  • Trình bày tổng quan hệ thống IPTV. Các vấn đề kỹ thuật của IPTV. Thiết kế hệt thống IPTV. Đánh giá tương lai phát triển của IPTV.