Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Đức Hoàng;  Advisor : Nguyễn Hữu Thanh (2015)

  • Quản lý tài nguyên vô tuyến cho hệ thống OFDMA. Phân bổ tài nguyên thích ứng công bằng/tốc độ cho mạng OFDMA. Sự phân bổ tài nguyên dựa trên hàm tiện ích.

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Công Tuấn;  Advisor : Nguyễn Văn Khang (2013)

  • Tổng quan về tối ưu hóa mạng di động 3G. Giới thiệu các phương pháp, kỹ thuật trong việc tối ưu mạng di động 3G. Tối ưu hóa mạng truy nhập vô tuyến 3G vinaphone tại Nam Định.

  • Thesis


  • Authors : Vũ Thanh Tùng;  Advisor : Phạm Doãn Tĩnh (2015)

  • Giới thiệu công nghệ và các đặc điểm kĩ thuật của mạng LTE. Phương thức chuyển giao trong mạng LTE. Tương lai sử dụng công nghệ LTE trên thế giới và ứng dụng công nghệ LTE ở Việt Nam.