Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Bình Dương;  Advisor : Nguyễn Hữu Trung (2012)

  • Giới thiệu chung về kỹ thuật trải phổ. Các hệ thống CDMA đa sóng mang. Một số hướng nghiên cứu về các hệ thống thông tin trải phổ.

  • Thesis


  • Authors : Võ Văn Vịnh;  Advisor : Nguyễn Hữu Trung (2012)

  • Trình bày tổng quan về hệ thống thông tin trải phổ. Các hệ thống trải phổ. Tạo tín hiệu giả ngẫu nhiên. Bắt đồng bộ mã giả ngẫu nhiên (PN) trong các bộ thu trải. Bám đồng bộ mã giả ngẫu nhiên (PN) trong các bộ thu trải phổ.

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Đức Anh;  Advisor : Nguyễn Đức Thuận (2007)

  • Giới thiệu tổng quan về hệ thống thông tin y tế; hệ thống thông tin y tế trong phòng thí nghiệm; tổng quan chung về máy xét nghiệm huyết học tự động SYSMEX; sơ đồ khối tổng quát của máy xét nghiệm huyết học tự động SYSMEX; nguyên lý đo và các thông số trong máy xét nghiệm huyết học SYSMEX.